NEDEN ZİHNİ SİNİR ?

Türkiye’de inovasyon kelimesinin kendisine en uygun anlam bulduğu yer,  İrfan Sayar’ın “Zihni Sinir” karakterinin ortaya koyduğu projelerdir. Zihni Sinir keskin bir gözlem yeteneğiyle problemi fark eder, problemin çerçevesini tanımlar daha sonra probleme yenilikçi olası çözüm yolları önerir. En uçta yer alan çözüm, Zihni Sinir için en iyisidir çünkü burada yeteneğinin ve yaratıcılığının üst sınırındadır.

ZİHNİ SİNİR EĞİTİM ORTAMI PROCESİ FELSEFESİ

Zihni Sinir keskin bir gözlem yeteneğiyle problemleri fark etme, en olası ve yaratıcı çözümü üretme sürecidir.
Zihni Sinir problemi fark etmek için ortak algıdan, problemi çözmek için ortak deneyimlerden uzaklaşmayı önerir.”
Zihni Sinir Eğitim Ortamları bu temel felsefeden hareketle zihinsel ve becerisel donanımlarımızı güçlendirirerek, yeteneklerimizin sınanacağı ortamlar oluşturmamızı sağlar.

Zihni Sinir Eğitim Ortamları duyularımızın ve aklımızın sınırlarını zorlar. Sınırlar yeteneklerimizin en güzel sınandığı yerlerdir, buralarda herkesin gördüğünden daha fazlasını görme ve keşfetmenin hazzı vardır.

Sorgulama Temelli Bilim ve Matematik Eğitimi (5-8 yaş)

Zihni Sinir Eğitim Ortamı Procesinde ilk adım Sorgulama Temelli Bilim ve Matematik Eğitimidir. Burada çocukların okul öncesi dönemde sahip oldukları doğal sorgulama ve önyargısız gözlem becerilerinin hayat boyu öğrenme temelinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Sorgulama temelli bilim ve Matematik Eğitimi; “bilimi öğrenme”“bilim yapmayı öğrenme” ve “bilim hakkında öğrenme” uygulamalarından oluşan bir öğretme ve öğrenme çerçevesidir. Sorgulama yolu erken yaşlarda bireyin duyularının gelişmesini destekler, bilimsel bir zihni temellendirir. Katılımcı ve oyun merkezli öğrenme kurgularına Zihni Sinir’in bakış açısının eklenmesi, çocukların yeteneklerinin geliştirmesini ve yaratıcılıklarının açığa çıkmasını destekler.

Zihni Sinir ÇoGa (8+ yaş)

Zihni Sinir ÇoGa “bu bilgiler ne işimize yarayacak?” sorusuna cevapların bulunduğu pratik bir uygulama alanıdır. 21. yy becerileri temelinde çalışan ÇoGa programı bireylerin özerk benlik oluşturmaları temelinde, sorgulama, gözlem ve detaylandırma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yer aldığı STEAM tabanlı bir eğitim modelidir. İlk seviyesi (5-8 yaş) Sorgulama Temelli Bilim ve Matematik Etkinliklerinden , ikinci seviyesi (8 yaş+) ise Bilim–Matematik, Felsefe, Teknoloji-Mühendislik, Sanat – Tarih atölyelerinden oluşmaktadır.

Her atölye, ilgili alanda yüksek lisans ya da doktora yapmakta/yapmış olan liderler ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından yönetilmektedir. Her bir atölye, birbirinden bağımsız birçok etkinlik gerçekleştirmelerinin yanı sıra  ortak, disiplinlerarası etkileşimi arttıran ve farklı alanları bir araya getiren etkinliklerle de yapılmaktadır. Böylece öğrencinin farklı alanlarda öğrendiği bilginin yapılandırılması kolaylaştırılmakta ve edindiği bilgiyi diğer alanlarda kullanabilmesi sağlanmaktadır. Programın tasarımı öğrencilerin seviyelerine ve beceri düzeylerine göre farklılaştırılmakta ve dinamik olarak güncellenmektedir.

ÇoGa STEAM programı disiplinlerarası etkileşimlerle Üstün/Özel yetenekli bireylerin yetenek alanlarını geliştirmede etkili bir rol oynamakta ve daha önce keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkarabilmektedir. Üstün/Özel Yetenekli Bireylere Yönelik olarak farklılaşan program, alan uzmanları tarafından bireye özgü performanslara göre süreç içinde izlenerek değerlendirilmektedir.